foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

793-777-713
biuro@kuzniatalentow.org
Kontakt:Fundacja Kuźnia Talentów realizuje projekt własny: 

„ICT dla Seniora” 

Krótko o projekcie:

Projekt „ICT dla Seniora” realizowany jest od maja 2019 r. w ramach działań statutowych, finansowany ze środków własnych Fundacji Kuźnia Talentów.

Celem projektu jest przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu osób starszych. W ramach projektu osoby starsze nabędą umiejętności z zakresu obsługi komputera, Internetu i programów biurowych oraz ich wykorzystania w życiu codziennym. 

Wsparciem projektowym zostanie objęta grupa 200 osób w wieku 60 lat i więcej zamieszkujących na terenie województwa śląskiego.

Uczestnicy otrzymają wsparcie techniczne w tym również telefoniczne odpowiadające na ich indywidualne potrzeby i problemy.

Wsparcie w ramach projektu udzielane jest bezpłatnie.

 

Kto może wziąć udział w projekcie:

Mieszkańcy województwa Śląskiego będący powyżej 60 roku życia.

 

Jak otrzymać wsparcie:

Wsparcie w formie bezpośredniej udzielane jest w biurze Fundacji Kuźnia Talentów przy ul. Powstańców Śląskich 1 w Rybniku.

 

Wsparcie telefoniczne prowadzone jest pod numerem:793-777-713

 

 

Fundacja Kuźnia Talentów realizuje projekt własny:

"Kuźnia Możliwości"

Opis projektu:

Celem projektu jest udzielanie doradztwa prawnego oraz doradztwa obywatelskiego oraz doradztwa zawodowego dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i innych osób w trudnej sytuacji z terenu województwa śląskiego a w szczególności z terenu Rybnika i okolic. 

W ramach projektu przewidziano możliwość spotkania z prawnikiem, doradcą zawodowym jak również osobami zajmującymi się kwestiami poradnictwa obywatelskiego czyli informowania o prawach i obowiązkach związanych z codziennym funkcjonowaniem w społeczeństwie. 

Projekt rozpoczął się w maju 2019 roku.

Wszystkie porady udzielane są bezpłatnie.

Pomoc od fundacji można otrzymać poprzez:

1. Poradę telefoniczną

2. Informację poprzez pocztę elektroniczną

3. Spotkanie osobiste z doradcą.

 

Celem umówienia się na spotkanie z doradcą prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z fundacją.

Wszelkie informacje można uzyskać elektronicznie: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Fundacja Kuźnia Talentów realizuje projekt własny: 

„Angielski przy herbatce” 

Krótko o projekcie:

Projekt „Angielski przy herbatce” realizowany jest od stycznia 2019 r. w ramach działań statutowych, finansowany ze środków własnych Fundacji Kuźnia Talentów.

Celem projektu jest wzrost kompetencji językowych wśród kobiet będących na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, chcących po przerwie wrócić na rynek pracy w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

Wsparciem projektowym zostanie objęta grupa kobietmieszkających na terenie województwa śląskiego, które chcą nauczyć się lub odświeżyć znajomość języka angielskiego.

Zapraszamy Panie na cotygodniowe 1,5h konwersatoria „przy herbatce” w czasie których będziemy prowadzić po angielsku wciągające rozmowy ale i uczyć się języka, poznając nowe słownictwo i gramatykę. 

 

Kto może wziąć udział w projekcie:

Mieszkanki województwa Śląskiego będące na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, chcące po przerwie wrócić na rynek pracy.  

 

Jak otrzymać wsparcie:

Zgłoszenia do projektu możliwe są poprzez wizytę w biurze Fundacji Kuźnia Talentów przy ul. Powstańców Śląskich 1 w Rybniku lub pod numerem:793-777-713

 

 

Fundacja Kuźnia Talentów w partnerstwie z Powiatem Głogowskim otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

„PRoLOG – Projekt Rozwoju Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie”

 

Krótko o projekcie:

Projekt „PRoLOG – Projekt Rozwoju Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie”, nr RPDS.10.02.01-02-0106/18 realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Głogowie poprzez realizację w okresie od lutego 2019 r. do lutego 2020 r. zadań wskazanych w indywidualnej diagnozie szkoły.

Wsparciem projektowym zostanie objęta grupa docelowa z województwa dolnośląskiego, tj. 220 osób, w tym 200 uczniów i 20 nauczycieli z II Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie.Uczniom zapewnione zostanie kompleksowe wsparcie w postaci:zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć dodatkowych,zajęć pozaszkolnych (wycieczki edukacyjne oraz obóz naukowo-językowy) i doradztwa edukacyjno – zawodowego, a nauczycielom kursów z zakresu kompetencji zawodowych.

Pracownie szkolne zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne (m.in. sprzęt IT, programy multimedialne, specjalistyczne pomoce dydaktyczne).

Zaplanowane wsparcie przyczyni się do zrealizowania celów oraz założonych wskaźników obligatoryjnych dla projektu. Pozwoli podnieść wśród uczniów kompetencję kluczowe oraz przyczyni się do rozwoju właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Wsparcie zapewnione nauczycielom nie tylko zwiększy ich kwalifikacje, lecz również pozwoli na wykorzystanie nowych narzędzi w nauczaniu. Bezpośrednio wpłynie to na jakość i atrakcyjność oferowanych zajęć, jak również przyczyni się do prawidłowego rozwoju uczniów objętych wsparciem. Doposażenie pracowni szkolnych uatrakcyjni ofertę edukacyjną oraz pozwoli uczniom na naukę w drodze doświadczeń empirycznych a nie tylko nauczania wiedzą teoretyczną.

 

Kto może wziąć udział w projekcie:

Uczniowie i nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Głogowie.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz zgłoszeniowy UCZEŃ
Formularz zgłoszeniowy NAUCZYCIEL
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

 

Fundacja Kuźnia Talentów w partnerstwie z Powiatem Głogowskim otrzymała dofinansowanie na realizację projektu: 

„Szkoła Przyjaciół Nauki”

 

Krótko o projekcie:

 

Projekt „Szkoła Przyjaciół Nauki”RPDS.10.02.01-02-0114/18 realizowany w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne. 

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego 220 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie poprzez realizację od 01.02.2019 r. do 29.02.2020 r. zadań wskazanych w diagnozie szkoły.  

Poprzez zapewnienie indywidualnego podejścia do uczniów szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, projekt przyczyni się do rozwoju kompetencji kluczowych oraz podniesienia wśród uczniów wyników w nauce. Ponadto, pozytywnie wpłynie na kształtowanie ich właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, w tym w zakresie planowania kariery zawodowej. 

Uczniom zapewnione zostanie kompleksowe wsparcie w postaci zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, dodatkowych,pozaszkolnych, doradztwa edukacyjno-zawodowego, poradnictwa psychologicznego. 

W celu podniesienia kompetencji językowych dla 5 nauczycieli I Liceum im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie zostanie zorganizowany kurs z Języka angielskiego. 

W ramach projektu doposażone zostaną również pracownie szkolne m.in w sprzęt IT, programy multimedialne, specjalistyczne pomoce dydaktyczne.

Zaplanowane wsparcie przyczyni się do zrealizowania celów oraz założonych wskaźników obligatoryjnych dla projektu. Pozwoli rozwijać u uczniów i uczennic ich zainteresowania, a także korzystnie wpłynie na poprawę wyników w nauce. Wsparcie zapewnione nauczycielom nie tylko zwiększy ich kwalifikacje, lecz również pozwoli na wykorzystanie nowych narzędzi w nauczaniu. Bezpośrednio wpłynie to na jakość i atrakcyjność oferowanych zajęć, jak również przyczyni się do prawidłowego rozwoju uczniów i uczennic objętych wsparciem. Doposażenie pracowni szkolnych uatrakcyjni ofertę edukacyjną oraz pozwoli uczniom na naukę w drodze doświadczeń empirycznych,a nie tylko nauczania wiedzą teoretyczną. 

Kto może wziąć udział w projekcie:

Uczennice, uczniowie oraz nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego  im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie.  

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz zgłoszeniowy UCZEŃ
Formularz zgłoszeniowy NAUCZYCIEL

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

 

 

 

 

Fundacja Kuźnia Talentów w partnerstwie z Powiatem Głogowskim otrzymała dofinansowanie na realizację projektu: 

„Kompetencje szansą na lepsze jutro”

 

Krótko o projekcie:

 

 Projekt „Kompetencje szansą na lepsze jutro” nr RPDS.10.02.01-02-0075/17 realizowany jest

 w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 

 

Wzrost potencjału edukacyjnego 80 uczniów z III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Głogowie oraz 30 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Głogowie poprzez realizację zadań wskazanych w indywidulanych diagnozach szkół to główny cel przedsięwzięcia. 

Projekt jest odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów w zakresie podniesienia kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, wyrównywania szans edukacyjnych, rozwijania zainteresowań, promowania indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie tego ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

W projekcie przewidziano również wsparcie dla 3 nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Głogowie, w celu podniesienia kompetencji zawodowych 

 

Uczniom zapewnione zostanie kompleksowe wsparcie w postaci zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, dodatkowych, specjalistycznych, pozaszkolnych i doradztwa edukacyjno-zawodowego, a nauczycielom specjalistyczne kursy i studia podyplomowe.

 

Zostaną również doposażone pracownie szkolne m.in w sprzęt IT, programy multimedialne, specjalistyczne pomoce dydaktyczne.

 

Zaplanowane wsparcie przyczyni się do zrealizowania celów oraz założonych wskaźników obligatoryjnych dla projektu. Pozwoli rozwijać u uczniów i uczennic ich zainteresowania, a także korzystnie wpłynie na poprawę wyników w nauce. Wsparcie zapewnione nauczycielom nie tylko zwiększy ich kwalifikacje, lecz również pozwoli na wykorzystanie nowych narzędzi w nauczaniu. Bezpośrednio wpłynie to na jakość i atrakcyjność oferowanych zajęć, jak również przyczyni się do prawidłowego rozwoju uczniów i uczennic objętych wsparciem. Doposażenie pracowni szkolnych uatrakcyjni ofertę edukacyjną oraz pozwoli uczniom na naukę w drodze doświadczeń empirycznych a nie tylko nauczania wiedzą teoretyczną. 

 

Kto może wziąć udział w projekcie:

 

Uczennice i uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Głogowie oraz nauczyciele, uczennice i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Głogowie

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 

Formularz zgłoszeniowy UCZEŃ – pobierz

Formularz zgłoszeniowy NAUCZYCIEL – pobierz

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa – pobierz

Harmonogramy zajęć – pobierz

 

 

 

Fundacja Kuźnia Talentów w partnerstwie z Gminą Głogów otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

 

„Podnieś swoje kompetencje kluczowe”

 

Krótko o projekcie:

 

Projekt „Podnieś swoje kompetencje kluczowe” nr RPDS.10.02.01-02-0063/17 realizowany jest

 w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 

 

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 325 uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Przedmościu, Szkoły Podstawowej w Serbach oraz Szkoły Podstawowej w Wilkowie w gminie Głogów (województwo dolnośląskie) to główny cel przedsięwzięcia. 

Projekt jest odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów w zakresie podniesienia kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, wyrównywania szans edukacyjnych, rozwijania zainteresowań, promowania indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie tego ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

W projekcie przewidziano również wsparcie dla 40 nauczycieli pracujących ww. placówkach szkolnych, w celu doskonalenia ich umiejętności i kompetencji zawodowych, wparcia pracy z uczniem trudnym oraz uczniem z deficytami rozwojowymi. W ramach projektu zaplanowano szereg wzajemnie uzupełniających się działań, takich jak:

-zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce,

- doradztwo edukacyjno-zawodowe,

- zajęcia specjalistyczno-kompensacyjne skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

- wyjazdy edukacyjne i obozy naukowe pogłębiające i utrwalające treść kształcenia, inspirujące do rozwoju i samodzielnej pracy naukowej oraz do samokształcenia.

- szkolenia, kursy oraz studia podyplomowe dla nauczycieli,

-  doposażenie pracowni szkolnych m.in w sprzęt IT, programy multimedialne, specjalistyczne pomoce dydaktyczne. 

 

Zaplanowane wsparcie przyczyni się do zrealizowania celów oraz założonych wskaźników obligatoryjnych dla projektu. Pozwoli rozwijać u uczniów i uczennic ich zainteresowania, a także korzystnie wpłynie na poprawę wyników w nauce. Wsparcie zapewnione nauczycielom nie tylko zwiększy ich kwalifikacje, lecz również pozwoli na wykorzystanie nowych narzędzi w nauczaniu. Bezpośrednio wpłynie to na jakość i atrakcyjność oferowanych zajęć, jak również przyczyni się do prawidłowego rozwoju uczniów i uczennic objętych wsparciem z terenu Gminy Głogów. Doposażenie pracowni szkolnych uatrakcyjni ofertę edukacyjną oraz pozwoli uczniom na naukę w drodze doświadczeń empirycznych a nie tylko nauczania wiedzą teoretyczną. 

 

Kto może wziąć udział w projekcie:

 

Nauczyciele, uczennice i uczniowie Szkoły Podstawowej w Przedmościu, Szkoły Podstawowej w Serbach, Szkoły Podstawowej w Wilkowie.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 

Formularz zgłoszeniowy UCZEŃ – pobierz

Formularz zgłoszeniowy NAUCZYCIEL – pobierz

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa – pobierz

 

Fundacja Kuźnia Talentów w partnerstwie z Gminą Głogów otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

 

„Pięć szkół na piątkę!”

 

Krótko o projekcie:

 

Projekt „Pięć szkół na piątkę!” nr RPDS.10.02.01-02-0034/16 realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Zakłada on wzmocnienie potencjału edukacyjnego uczniów i uczennic z Zespołu Szkół w Przedmościu, Zespołu Szkół w Serbach oraz Szkoły Podstawowej w Wilkowie w gminie Głogów - województwo dolnośląskie.

Celem projektu jest także zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów i uczennic niezależnie od obszaru geograficznego tj. miejskiego lub wiejskiego. Ograniczony dostęp do usług edukacyjnych na wysokim poziomie przekłada się na wyniki w nauce, które często determinują przyszłe miejsca pracy uczniów i uczennic na rynku.

W projekcie przewidziano również wsparcie dla nauczycieli pracujących ww. placówkach szkolnych, w celu doskonalenia ich umiejętności i kompetencji zawodowych. W ramach projektu zaplanowano szereg wzajemnie uzupełniających się działań, takich jak: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia dodatkowe, doradztwo edukacyjno-zawodowe, zajęcia wykorzystujące metody eksperymentu w edukacji w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych. Uczniowie i uczennice wezmą również udział w zajęciach wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, w zajęciach kompensacyjnych, oraz wyjazdach edukacyjnych. Zaplanowane wsparcie przyczyni się do zrealizowania celów oraz założonych wskaźników obligatoryjnych dla projektu. Pozwoli rozwijać u uczniów i uczennic ich zainteresowania, a także korzystnie wpłynie na poprawę wyników w nauce. Wsparcie zapewnione nauczycielom nie tylko zwiększy ich kwalifikacje, lecz również pozwoli na wykorzystanie nowych narzędzi w nauczaniu. Bezpośrednio wpłynie to na jakość i atrakcyjność oferowanych zajęć, jak również przyczyni się do prawidłowego rozwoju uczniów i uczennic objętych wsparciem z terenu Gminy Głogów.

 

Kto może wziąć udział w projekcie:

 

Nauczyciele, uczniowie i uczennice Zespołu Szkół w Przedmościu, Zespołu Szkół w Serbach, Szkoły Podstawowej w Wilkowie.

 

Harmonogramy zajęć II semestr 2016/2017 - pobierz

 

Dokumenty rekrutacyjne i Regulamin Projektu:

 

Dostępne również w dziale: „Dokumenty” lub poniżej:

 

Formularz zgłoszeniowy UCZEŃ – pobierz

Formularz zgłoszeniowy NAUCZYCIEL – pobierz

 

Regulamin Konkursu – pobierz

 

 

Strona internetowa Fundacji Kuźnia Talentów dofinansowana ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwa Małopolskiego

 

Projekt „kierunek ROZWÓJ” dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwa Małopolskiego